top of page

REGLAMENT DE RÈGIM INTERN (RRI)

Reglament de Règim Intern (RRI)

Descarrega-te'l en PDF.

Menú RRI
Introdució

Introducció
El present reglament complementa els Estatuts del Club i té per objectiu regular l’organització i funcionament intern, en endavant CEH BCN SANTS, dins del marc constituït per la legislació esportiva vigent.
Per tal de garantir l’assoliment d’aquests objectius, es fixa un conjunt de drets i deures, de caràcter recíproc, que contempla la dinàmica del seu bon funcionament.
Totes les persones que integren la disciplina del Club, es comprometen a conèixer, complir, i fer complir el present Reglament de Règim Intern.

Serà vigent a partir de la seva aprovació en assemblea general.
Correspon al Club, a través de la seva Junta Directiva, resoldre i fer complir totes aquelles qüestions que apareixen en aquest document, així com també aquells aspectes que puguin no estar previstos.

Principis generals
El Club és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu la pràctica de les modalitats o disciplines esportives de l’handbol.
El motiu exclusiu de la seva creació és bàsicament, servir d’eina per poder promocionar, fomentar i practicar l’esport de l’handbol, promovent el ple desenvolupament de la personalitat dels seus components, és a dir, la formació integral dels seus jugadors/es mitjançant l’esport, entenent que la formació personal és prioritària al rendiment esportiu.
Hem de considerar com a principi fonamental, l’aprenentatge de les normes bàsiques de conducta esportiva i el respecte de les mateixes.
L’esport en general té associats uns valors tradicionals, que són essencials en la formació de la personalitat i de les habilitats socials com per exemple la tolerància, l'esperit d'equip, el joc net, el respecte als altres i a les normes, la força de voluntat, l'autoestima, la perseverança, la disciplina, etc.
La normativa que estableix aquest reglament està orientada a facilitar la convivència entre tots els que formen part del Club, i respon als següents principis bàsics:
a) Formació esportiva i personal dels jugadors/es.

b) Civisme en el comportament i respecte a les persones.
c) Rebuig a qualsevol mena de violència física o verbal (entrenaments, partits, grades, vestidors).
Per poder aconseguir aquests objectius, és necessari una organització i disciplina que reguli les relacions, actuacions i el comportament de tots el membres de l’entitat.

Principis generals

Estructura
El Club s’estructura de la següent forma:

 • Els socis i sòcies

 • La Junta Directiva

 • El Director/a Tècnic/a

 • Els entrenadors/es o monitors/es

 • Els delegats i delegades

 • Els jugadors i jugadores

 • Els familiars

Organigrama

Els socis i sòcies
Els socis i sòcies majors de 18 anys són socis de ple dret. 
Els menors de 18 anys són socis aspirants i hauran de ser representats pel soci numerari, que serà seu pare, mare o tutor/a legal, a l’Assemblea General/Ordinària.
Quan un jugador/a menor passa a ser major d'edat, es converteix en soci/a de ple dret. El seu pare, mare o tutor/a legal, soci/a numerari fins aquell moment, té l'opció de deixar de ser soci/a comunicant-ho al club pel canal oficial (handbolbcnsants@gmail.com)
La condició de soci es perdrà en cas d’un endarreriment superior a 4 mesos en el pagament de la quota anual i, per a que la baixa sigui efectiva, caldrà la ratificació de la Junta Directiva. 
No hi haurà cap discriminació entre els socis/es per motiu de raça, sexe, religió, ideologia, ni de qualsevol altra condició o circumstància personal.

Socis i Sòcies

La Junta Directiva
Escollida d'acord amb el que preveuen els Estatuts del Club, vetllarà pel compliment del present Reglament de Règim Intern en tots els nivells. Totes les decisions de la Junta seran aprovades per majoria simple.
Estarà composta per:

 • President/a

 • Vicepresident/a

 • Secretari/a

 • Tresorer/a

 • Vocals

Serà funció de tots els membres de la Junta Directiva, la recerca dels recursos econòmics necessaris (subvencions, publicitat, col·laboracions, sortejos) que complementin els ingressos de socis/es i jugadors/es. En aquesta recerca, la Junta podrà demanar ajuda a tots els socis i sòcies del club.
Abans de començar la temporada haurà de tenir definits i aprovats els objectius, pressupost econòmic, equips, entrenadors/es, monitors/es, material esportiu i activitats de promoció a l’alumnat dels col·legis locals.
Durà la gestió econòmica del Club, mitjançant una administració transparent i controlant la despesa necessària. Elaborarà el pressupost general de l’any, que serà exposat a l’Assemblea General de socis/es per a la seva aprovació.
Serà la representant del Club davant dels estaments oficials i actes que ho requereixin, gestionant tota la documentació i tràmits necessaris per al correcte compliment de l’activitat.
Correspon a la Junta Directiva, el nomenament i cessament de tots aquells càrrecs que componen la gestió esportiva. Aquests càrrecs són el coordinador/a esportiu/va, el director o directora tècnica, el/la fisioterapeuta...

Funcions dels membres de la Junta Directiva:

 • President/a:

  • Ostentarà la representació legal i jurídica del club.

  • Convocarà i dirigirà les sessions de la Junta Directiva i de l'Assemblea General de Socis/es.

  • Trametrà i resoldrà, quan per motius d’urgència ho requereixin, els assumptes propis de la Junta Directiva.

  • Proposarà i impulsarà el pla d’activitats del Club.

  • El seu vot serà diriment en cas d’empat en qualsevol de les sessions celebrades en junta ordinària.

  • Podrà delegar qualsevol de les seves funcions a un altre membre de la Junta Directiva.

 • Vicepresident/a:

  • Assumirà les funcions del/de la president/a en cas d’absència, vacant, malaltia o delegació expressa d’aquest.

  • Assistirà a les reunions de la Junta Directiva amb veu i vot.

  • Assumirà les funcions que es consensuïn per la Junta Directiva.

 • Secretari/a:

  • Dirigirà les tasques administratives, tindrà cura de l’arxiu i de la resta de documentació.

  • Assistirà a les reunions de la Junta Directiva amb veu i vot.

  • Assumirà les funcions que es consensuïn per la Junta Directiva.

 • Tresorer/a:

  • Es responsabilitzarà de la confecció dels pressupostos i informes econòmics.

  • Portarà la gestió comptable del Club.

  • S’encarregarà dels cobraments i pagaments, prèvia autorització, si s’escau, del president.

  • Assistirà a les reunions de la Junta Directiva amb veu i vot.

  • Assumirà les funcions que es consensuïn per la Junta Directiva

 • Vocals:

  • Assistiran a les reunions de la Junta Directiva amb veu i vot.

  • Assumirà les funcions que es consensuïn per la Junta Directiva

    

  • Podran actuar per delegació, de qualsevol de les funcions dels membres de la Junta Directiva enumerats anteriorment.

 

Per una major eficàcia en la gestió del Club, la Junta Directiva podrà crear Comissions associades a les diferents àrees de treball pròpies del Club, que tindran un funcionament amb certa autonomia, i assignarà a cadascuna d’elles les diferents tasques a realitzar.

Les àrees de treball que es consideren bàsiques pel Club, sense excloure noves àrees que puguin aparèixer en un futur, són: 

 • ÀREA ESPORTIVA. Gestionarà totes les feines relacionades directament amb el joc, selecció de jugadors/es, formació d’equips, entrenaments, assignació i canvi d’horaris i entrenaments, interrelació entre equips, queixes de familiars o jugadors, control dels parts lesionats, resolució de qualsevol conflicte esportiu o disciplinari que pugui existir al llarg de la temporada.

 • ÀREA ECONÒMICA I DOCUMENTACIÓ. Les seves funcions generals seran l’elaboració, control i seguiment de la comptabilitat, control dels cobraments i pagaments, tràmits amb les diferents entitats bancàries, i estaments oficials, gestió de tota la  documentació del club, creació i manteniment d’un arxiu de dades i documents.  

 • ÀREA D’EQUIPAMENTS. Garantirà el perfecte estat, ús i existències del material, selecció i contactes amb el diferents proveïdors i el control d’estocs d’aquests.

 • ÀREA DE COMUNICACIÓ I ESDEVENIMENTS SOCIALS. Tindrà com a missió la d’informar i fer difusió de les activitats i esdeveniments a través del panell informatiu instal·lat al pavellons locals, de l'espai web del club o qualsevol altre mitjà, la gestió d’esponsorització de tots els equips del club i de la publicitat. S’encarregarà de la preparació i coordinació dels esdeveniments i actes socials.

Les comissions podran estar formades per membres de la Junta Directiva, per socis i sòcies o per simpatitzants del Club que hi vulguin col·laborar.​

Junt Directiv

El/La Director/a tècnic/a

Serà el responsable de la coordinació esportiva i nexe d’unió entre la part tècnica del Club i la Junta Directiva. Tindrà capacitat per resoldre el problemes quotidians, mentre que els de més magnitud i els econòmics els posarà en coneixement de la Junta Directiva, la qual procedirà a la seva valoració. Tot i que la figura de Director/a Tècnic/a recaurà sobre una sola persona, n ́hi podrà haver una altra que es responsabilitzi de l’esport base, establint dos coordinadors/es esportius, un per la competició escolar i l’altre per la federada.
Les seves
funcions dins de l’àmbit esportiu seran:

 • Coordinar la temporada amb antelació al seu inici, proposant a la Junta Directiva elnomenament i cessament dels entrenadors/es i monitors/es.

 • Dirigir tots els grups de treball que formin el equips.

 • Planificar les competicions en les quals participi el Club, en funció de les categories dels equips.

 • Convocar i presidir les reunions de treball amb els entrenadors/es i monitors/es.

 • Informar al Club de tots els assumptes, tant esportius com disciplinaris, per el bon funcionament dels diferents equips, proposant a la Junta Directiva les sancions que entengui necessàries.

 • Participar activament en el control i la tasca dels entrenadors/es i/o monitors/es efectuant les recomanacions tècniques que calgui per millorar els aspectes relatius al funcionament de l’àrea esportiva

 • Redactar informes en tots aquells temes esportius que li siguin requerits.

 • Vetllar per fer complir el codi ètic esportiu que garanteixi una educació integral dels nostres jugadors i jugadores.

 • Organitzar i planificar el horaris i el lloc dels entrenaments.

D.Tècnic

Els/Les entrenadors/es i monitors/es
Han de mantenir sempre els principis i la dignitat del Club, recolzant la política esportiva i administrativa del mateix.
Seguiran en tot moment els criteris marcats segons el pla de treball elaborat pel Director/a Tècnic/a i seran la màxima autoritat dins de la pista, tant al moment dels entrenaments com a l’hora de disputar els partits.
En la seva activitat, hauran de complir les següents
normes:

 • Dirigir els entrenaments i partits del seu equip.

 • Mantenir la disciplina del grup.

 • No suspendre o modificar horaris o dies d’entrenament sense coneixement del Director/a Tècnic/a. 

 • Inculcar hàbits d’higiene, nutrició, puntualitat, així con també de bon comportament envers els/les seus/seves companys/es, als components dels equips contraris, àrbitres i públic.

 • Assistir puntualment a tots el entrenaments, amb la planificació adequada.

 • Assessorar de forma continuada els jugadors/es per a la millora del seu rendiment i la consecució dels objectius, tant individuals com col·lectius.

 • Es dirigiran als jugadors/es de forma correcta, tant als entrenaments com als partits, evitant l’ús d’expressions o gesticulacions que poguessin ferir els seus sentiments.

 • Assistir a les reunions d’entrenadors/es i complir amb els acords o indicacions que es prenguin.

 • Redactar i entregar al Director/a Tècnic/a, tots els informes i documentació de caire esportiu que li siguin requerits.

 • Els entrenadors/es consensuaran amb l’staff tècnic de l'equip aquelles funcions que, a més de les establertes pel propi reglament, estimin necessàries que ha de desenvolupar el delegat/da pel bon funcionament de l'equip (gravació de partits, estadístiques,...).

 • Els entrenadors/es acordaran amb els delegats/des de l'equip quins seran els canals de comunicació i quina serà la informació que s'intercanviaran pel bon funcionament de l'equip.

Entrenador

Els/Les delegats/des

Els delegats i delegades són les persones que es relacionen amb tots els agents interns i externs que envolten o formen part d’un equip i que han de fonamentar la seva activitat en tres eixos bàsics: facilitar, comunicar i representar.

A nivell intern, el delegat i delegada ha de treballar per construir relacions de confiança que li permetin actuar com a nexe d’unió entre jugadors/es, entrenadors/es, famílies i club.

Hi haurà un mínim de dos delegats o delegades per cada equip i un màxim de quatre. Col·laboraran constantment amb els entrenadors i entrenadores en el desenvolupament de les activitats de l’equip.

Representen el Club en els partits de competició i s’ocuparan de les següents funcions:

 • Caldrà que l’entrenador o entrenadora consensuï amb el seu staff les funcions a realitzar per cada membre. Per tant, els delegats i delegades hauran de fer les funcions consensuades amb l’entrenador/a a principi de temporada.

 • Fomentaran la unió i la bona relació entre tots els components de l’equip i vetllaran per una correcta actitud de tots ells o elles.

 • Representaran l’equip en els partits, fent d’enllaç entre l’entrenador/a, el club contrari i l’àrbitre 

 • Portaran el registre estadístic de cada partit en funció de les demandes dels entrenadors o entrenadores.

 • Tindran cura del material i de la farmaciola, així com de la seva reposició.

 • Assistiran a les reunions de delegats/des i a totes aquelles que siguin convocats.

 • Planificaran els desplaçaments i difondran els horaris dels partits.

 • Ajudaran en la gestió pertinent en els casos de lesions, informant del protocol a seguir.

 • Informaran puntualment a la persona escollida pel Club com a Coordinador/a dels Delegats, d’aquells actes que afectin o puguin afectar a la bona marxa esportiva.

 • Col·laboraran de forma voluntària en els esdeveniments on el Club requereixi la seva ajuda, ja siguin esdeveniments de caire esportiu o social.

 • Els delegats i delegades estan obligats a complir amb les normatives i reglaments dels partits i les competicions vigents.

Hi haurà una Comissió de delegats i delegades, que estarà formada per un grup reduït de delegats i delegades i un membre de la Junta Directiva, la qual tindrà diferents funcions:

 • Facilitar la comunicació entre els delegats i delegades i el club.

 • Distribució logística del material i farmacioles als equips.

 • Distribució de documentació operativa que facilita el club, que és necessària per la competició i funcionament dels equips.

 • Fer distribució entre els delegats i delegades de la informació que sigui d’interès general, per fer arribar aquesta informació a les famílies en el cas d’equips de base, i als jugadors i jugadores en el cas d’equips sèniors.

Delegats

Els/Les jugadors/es

L’objectiu fonamental dels jugadors i jugadores ha de ser el de formar-se socialment i moralment a través de la pràctica de l’handbol. Han de tenir en compte que tota l’organització del Club està destinada a la seva formació i diversió, per tant, han d’assumir responsabilitat i compromís.
Tenen dret a què es respecti la seva intimitat i estaran emparats enfront d’ofenses verbals i/o físiques.
Seran escoltats i podran expressar-se lliurement, amb respecte vers les altres persones.
Hauran de complir els següents deures:

 • L’assistència als entrenaments i als partits és obligatòria, i només està permès absentar-se per causa justificada, avisant a l’entrenador amb antelació suficient.

 • Hauran de ser puntuals als entrenaments i a les convocatòries dels partits.

 • És obligatori l’ús de l’equipament esportiu del Club en els partits oficials i amistosos, i a més a més, sempre portaran els dos equipaments. 

 • Adquireixen el compromís de pertànyer al club durant tota la temporada esportiva.

 • El comportament ha de ser respectuós amb els companys/es, contrincants, entrenadors/es, àrbitres, públic i instal·lacions.

 • En tot moment han de seguir les indicacions dels entrenadors o entrenadores, delegats o delegades d’equip i membres de la Junta Directiva.

 • Es mostraran receptius i receptives, predisposats i predisposades a obeir les ordres i correccions dels entrenadors/es, tractant d’esforçar-se al màxim per tal d’aconseguir el millor rendiment físic i tècnic, tant a nivell individual com col·lectiu.

 • Abans d’iniciar cada temporada, els jugadors/es hauran de fer una revisió mèdica, les despeses de la qual, aniran a càrrec seu. El Club farà les gestions adients amb centres mèdics habilitats per poder fer les revisions de forma programada en dies concrets i negociar per reduir el cost.

 • Aquells jugadors o jugadores que el Club els doni una pilota i/o pitrall han de fer-se responsables per tenir cura del mateix i la mateixa i retornar-la en finalitzar la temporada. En el cas contrari hauran d’abonar el seu valor a preu de mercat.

Jugadors

Els familiars

És responsabilitat de les famílies i tutors o tutores legals ajudar als seus fills/es, especialment els que tenen fills/es més joves, a mantenir el compromís adquirit amb el Club, ja que no només és una activitat d’esbarjo, també exigeix constància, esforç i disciplina.
Animaran, ajudaran i col·laboraran en tot allò que afavoreixi la bona marxa del Club, ja que són una part important i necessària per al funcionament del Club.
Per tot l’esmentat, es proposen les següents recomanacions:

 • Aconsellaran els seus fills/es que vagin als entrenaments i partits, com un exercici de responsabilitat i compromís amb el seu equip i amb els/les companys/es.

 • Es responsabilitzaran dels desplaçaments dels seus fills/es als partits que es jugui en camp contrari. Quan no els puguin acompanyar, es posaran en contacte amb altres familiars perquè ho faci amb ells.

 • S’abstindran d’utilitzar un vocabulari groller o tenir actituds poc correctes amb els/les àrbitres, entrenadors/es, jugadors/es propis/es i contraris/es i públic en general, en qualsevol lloc on està representat el Club. 

 • Evitaran fer comentaris tècnics al cos tècnic i als components de l’equip, tant en partits com en entrenaments.

 • Les observacions o queixes particulars les canalitzaran a través dels delegats o delegades de l’equip, qui els indicarà la persona a la qual hauran de dirigir-les.

 • Corregir els seus fills/es quan detectin actituds antiesportives.

 • Donaran importància a l’actuació i la participació dels seus fills o filles als partits, enfront del resultat. El factor important es l’adquisició dels valors de l’esport.

 • Abonaran puntualment les quotes assignades durant la temporada.

Families

Assemblea

Les assemblees són aquelles reunions on hi participaran els socis i les sòcies i la Junta Directiva per tal que aquesta última exposi tot allò que s’ha fet i allò que es vol fer. Per tal de poder tenir vot en les assembles s’han de respectar els següents criteris:

 • Es pot delegar el vot, sempre i quan es porti firmada la delegació del vot on consti el nom i cognoms, DNI de la persona beneficiària i el/la soci/a numerari/a que delega, a més a més de la data d’assemblea. Aquesta delegació de vot firmada s’haurà de presentar en el moment d’accedir a l’assemblea.

 • Hi ha un màxim de 3 vots que una sola persona pot representar (sense tenir en compte el seu propi, si és soci/a).

 • La condició de soci/a en assemblea s’acredita amb el DNI i sempre que s’estigui al corrent de pagament de les quotes tant de soci/a, com les mensualitats en el cas que sigui un/a jugador/a o representant de jugador/a menor d’edat.

 • Es mantindrà dret a vot a l’assemblea en cas de retard justificat d’un màxim de 30 minuts.

Assemblea

Voluntariat
Des de la seva creació, el Club ha comptat amb la col·laboració de persones que, de forma totalment altruista i voluntària, han dedicat temps i esforços.
Per aquest motiu considerem important emmarcar les pràctiques voluntàries d’aquelles persones que volen desenvolupar tasques dins del Club
. Per normalitzar aquesta situació, la Junta Directiva va elaborar un programa amb la pretensió de contextualitzar les tasques de voluntariat i valorar la feina feta.
Poden actuar com a persones voluntàries les majors de 18 anys i menors a partir dels 16 anys amb el consentiment del/de la seu/seva representant legal (pares, mares o tutors/es legals).
Tota persona voluntària signarà un document de compromís que tindrà una durada d’un any, des de l’1 de juliol al 30 de juny. Per acord de les dues parts podrà ser prorrogat per anualitats.
El compromís de voluntariat finalitzarà:
a) Per l’acabament del termini concertat

b) Per incompliment manifest de qualsevol part dels seus deures.
c) Per impossibilitat de compliment de la tasca o de les tasques ofertes.
d) Per extinció del Club.
L’actuació del voluntariat s’emmarca principalment, dins de l’àmbit tècnic del Club, és a dir, els components dels apartats 3.3 i 3.4 de l’organigrama, essent les seves funcions:

 • Col·laborar en l’ensenyament i aprenentatge de l’handbol.

 • Col·laborar en tots els esdeveniments esportius en què el Club sigui organitzador, col·laborador o patrocinador, realitzant els treballs que li siguin encomanats.

 • Col·laborar en les tasques de control i preparació del material esportiu.

 • Col·laborar en el control estadístic de l’activitat esportiva.

 • Col·laborar en tasques de màrqueting i captació de recursos.

El personal voluntari tindrà els següents drets:

 • Respectar el compromís adquirit pel club.

 • Ser compensat per les despeses que suposi la prestació de serveis voluntaris.

 • Protestar i ser escoltat.

 • Participar en la presa de decisions que l’afectin per efectuar l’acció voluntària.

 • Gaudir d’un tracte igual a la resta de voluntaris del club.

Al mateix temps també haurà de complir una sèrie de deures:

 • Complir amb el compromís adquirit.

 • Rebutjar qualsevol contraprestació material que pugui rebre.

 • Mantenir la confidencialitat de les informacions que pugui obtenir.

 • Informar el Club de qualsevol incidència que succeeixi.

Voluntariat

Comunicació
Qualsevol petició en ferm dirigida a la Junta Directiva haurà de presentar-se per escrit, identificant clarament el nom i cognoms, DNI i signatura. El lliurament dels escrits es farà personalment al/a la president/a o bé a la persona en què aquest/a delegui.
A tots els efectes, els correus electrònics adreçats al C
lub (handbolbcnsants@gmail.com) que compleixin els requisits anteriors (excepte la signatura) seran considerats comunicació escrita.
El Club donarà sempre resposta per escrit a totes les peticions, suggeriments i queixes rebudes.
Per qualsevol classe de comunicació i notificació, el Club utilitzarà preferentment el correu electrònic.

Comunicació

Quotes
Socis i sòcies
La Junta Directiva, amb l’aprovació en assemblea ordinària de qualsevol canvi, fixarà les quotes de cada anualitat. No obstant, la Junta podrà decidir el dia del mes en què es fa el cobrament i podrà variar-lo per ajustar-lo a l’economia del club i/o a l’economia dels socis i sòcies. 
El pagament de les quotes es farà per domiciliació bancària, excepte en aquells casos que per causes justificades es faci per altres mitjans.
En cas d’impagament, es repercutiran al soci o sòcia les despeses de la devolució i de l’emissió del nou rebut. En cas que l’endarreriment del pagament superi els 4 mesos des de l’expedició del rebut, la Junta Directiva obrirà un expedient garantint el tràmit d’audiència, el qual pot comportar la pèrdua de la condició de soci. 
Els socis d’honor estan exempts del pagament de quotes.

Jugadors i jugadores
En Assemblea es fixaran les quotes de participació per jugador o jugadora de cada temporada (de 10 mesos de durada). Les quotes tindran diferent import i data d’abonament segons la categoria de l’equip a què es pertany per raó d’edat.
La quota de jugador/a és per temporada fraccionada en diferents pagaments (mensuals), per tant, la baixa anticipada com a jugador/a abans de finalitzar la temporada no eximeix del pagament de la totalitat de la quota.
Per poder fer la inscripció dels jugadors i jugadores que disputen competició amb els equips federats, serà preceptiu efectuar el pagament dels drets bonificats i mútua, quota única i variable segons categoria de l’equip. Aquests imports únics es podran incorporar als rebuts mensuals o cobrar-los de forma independent, segons el que la Junta Directiva consideri més adient. En el cas de les revisions mèdiques, els socis i sòcies abonaran l’import directament a l’entitat que les realitzi.
El pagament de totes les quotes es farà per domiciliació bancària, excepte en aquells casos que excepcionalment la Junta Directiva autoritzi fer-ho per una altra modalitat.
En cas d’impagament, es repercutiran al jugador o jugadora, o al soci o sòcia numerària que el/la representa en cas de ser menor d’edat, les despeses de la devolució i de l’emissió del nou rebut.
Per poder aplicar bonificacions als jugadors/es de famílies amb rendes baixes, s’estarà al que disposa el Reglament del Programa d’Ajuts del Club i sempre que la sol·licitud es faci dins dels terminis establerts.
L’endarreriment superior als 4 mesos en el pagament de les quotes pot comportar, a més de la baixa de l’activitat esportiva, l’obertura d’un expedient contradictori per part de la Junta Directiva, garantint el tràmit d’audiència, previ al comunicat de la pèrdua de la condició de soci/sòcia.
L'endarreriment superior als 2 mesos del pagament de les quotes pot comportar la prohibició de participar en les activitats organitzades pel club (entrenaments, partits o altres), si així ho considera la Junta Directiva després d'estudiar el cas, i fins que no se saldi el deute o s'arribi a un acord no hi podrà tornar a participar.

Quotes
Caixa Solidaritat

Caixa Solidaritat
La Junta Directiva podrà crear una caixa de solidaritat la qual s’alimentarà tant de les aportacions dels socis i sòcies, com per aportacions del club.
Aquesta caixa de solidaritat estarà destinada a la solidaritat econòmica amb els jugadors i jugadores que són socis i sòcies segons l’article 6.1 dels Estatuts del Club.
La Caixa de Solidaritat disposarà d’un Reglament que serà aprovat per l’Assemblea i serà gestionada per la Junta Directiva

Assegurances
L’assegurança esportiva és una pòlissa global contractada directament per l’entitat organitzadora de cada competició, és a dir, el Consell Esportiu per als equips escolars i la Federació Catalana d’Handbol per als federats.
En tots dos casos, quan hi hagi un accident i/o lesió, s’hauran de seguir els protocols establerts per les respectives companyies asseguradores. EN EL CAS DE NO SEGUIR LES INSTRUCCIONS MARCADES, TOTES LES DESPESES QUE ES PUGUIN DERIVAR, ANIRAN A CÀRREC DEL JUGADOR/A ACCIDENTAT I/O LESIONAT, DONAT QUE EL CLUB NO SE'N FARÀ RESPONSABLE.
En cas de contractació per part del Club
 d’una pòlissa d’assegurança addicional, per tal de cobrir les mancances de les garanties que contemplen les condicions particulars de la pòlissa concertada per la Federació Catalana d’Handbol, la prima anirà a càrrec dels mateixos jugadors i jugadores assegurats/des, abonant la quota proporcional corresponent, en funció del nombre de
jugadors/es inscrits/es aquella temporada a la competició federada. A la pòlissa constarà el nom, cognoms, data de naixement i número de DNI de cadascun d’ells/es.

Assegurances

Desplaçaments
Les despeses ocasionades pels desplaçaments per disputar partits a camp contrari correran a càrrec dels propis jugadors/es i/o familiars.
En els desplaçaments serà responsabilitat dels jugadors/es i/o dels seus familiars, facilitar el transport, o cercar un altre jugador/a i/o familiar que els pugui portar.
És potestat de cada equip valorar i acordar si els desplaçaments es realitzen en vehicle particular o col·lectiu.

Desplaçaments

Material i instal·lacions
Les instal·lacions esportives on s’efectuen els entrenaments i es disputen els partits, són propietat municipal, per aquest motiu cal respectar-les.
No està permès dins dels recintes: fumar, consumir begudes alcohòliques, introduir objectes de vidre, bengales o focs d’artifici i l’entrada d’animals, excepte casos especials, com són els gossos pigall.
L’entrada als vestidors només està permesa als jugadors i jugadores, entrenadors i entrenadores, delegats i delegades i membres de la junta.
Cal mantenir els vestidors nets, està prohibit menjar-hi i s’ha de comprovar, abans de marxar, haver recollit tota la roba, complements i altres objectes i aparells.
El Club no es fa responsable de la pèrdua de pertinences personals per part dels jugadors/es, personal tècnic i afició.
Un cop finalitzada l’activitat esportiva (entrenaments i partits) serà obligat deixar sempre els espais utilitzats en les mateixes condicions que estaven al principi.
És obligatori acatar sempre les indicacions del personal municipal adscrit a les instal·lacions o bé de la persona responsable municipal que l’Ajuntament delegui.
S'ha de comunicar immediatament a l’entrenador/a o delegat/a d’equip qualsevol desperfecte observat o produït, per tal que aquest ho traslladi seguidament a la persona responsable de la instal·lació.
Queda prohibit la utilització inadequada del material esportiu, tant el que pertany al Club com a qualsevol altre company/a.

Material/Instal·lacions

Procediment disciplinari
El Règim Disciplinari del Club s’estén a conèixer i decidir respecte a les normes de conducta associativa i de la jurisdicció esportiva, quant a les infraccions comeses amb ocasió o a conseqüència de l’activitat esportiva i a la conducta contrària a la disciplina i/o normes de caràcter esportiu.
Subsidiàriament, és d’aplicació el règim disciplinari previst en el text únic de la Llei de l’esport.
La potestat disciplinària correspon a la Junta Directiva, a la qual es confereix la possibilitat de poder imposar sancions als socis o sòcies, jugadors/es i personal tècnic.
Davant d’un fet que pugui vulnerar aquest reglament o els Estatuts del Club i a petició
de qualsevol soci o sòcia, delegat o delegada, tècnic o la mateixa Junta Directiva d’ofici, s’obrirà un expedient informatiu per aclarir-lo.
L’obertura de l’expedient es comunica sempre a les persones involucrades.
A petició pròpia, qualsevol persona que es consideri afectada per un expedient pot exposar voluntàriament la seva versió dels fets.
La Junta Directiva pot convocar formalment qualsevol persona per exposar la seva versió dels fets. Aquesta compareixença és obligada per als socis/es, jugadors/es, tècnics, delegats/es o membres de la mateixa Junta Directiva.
L’obertura d’un expedient per la comissió d’una infracció molt greu, comportarà simultàniament la suspensió cautelar de les activitats del Club de la persona o persones afectades.
La resolució de l’expedient és a càrrec de la Junta Directiva, a porta tancada i per majoria simple dels assistents, amb vot de qualitat del president en cas d’empat. Quan els fets afectin un membre de la junta o a un familiar seu, aquest no participa ni en l’expedient ni en la votació de la resolució.
Un cop comunicada la instrucció de l’expedient, la seva resolució no podrà excedir de 30 dies hàbils, comptant l’infractor amb 20 dies per interposar recurs davant la Junta Directiva.
La decisió es comunica formalment a les parts afectades.
Són faltes totes les infraccions comeses per l’incompliment de les normes i deures establerts en el present reglament de règim intern, que podran ser objecte de sanció.
En casos generals de sancions econòmiques imposades pel Comitè de Competició i Disciplina Esportiva de la Federació Catalana d’Handbol que siguin derivades d’un comportament antiesportiu per part d’un entrenador/a, un delegat/a, un jugador/a o un equip seran satisfetes pel propi sancionat.
En el supòsit de sanció, per malmetre les instal·lacions o material, serà responsabilitat de l’infractor/a, la reposició i/o arranjament del desperfecte.
Les infraccions es tipifiquen en tres categories, lleus, greus o molt greus segons la naturalesa del deure infringit, la intencionalitat, l’incompliment dels advertiments previs, nombre d’afectats/es i perjudici causat.

Proc. Disciplinari

Faltes lleus

 • Faltar o no complir amb els horaris d’entrenaments, partits o qualsevol altra convocatòria per causes no justificades..

 • No posar atenció als entrenaments o als partits, o tenir una actitud d’apatia o desinterès..

 • No obeir les ordres dels tècnics o delegats/es. 

 • Faltes de respecte, de caràcter lleu, a companys/es, jugadors/es contraris/es, equip tècnic, àrbitres i altres persones que directa o indirectament participin en les activitats.

 • Ús indegut, o deteriorar intencionadament de forma lleu materials o instal·lacions.

Les infraccions lleus prescriuen al mes d’haver estat comeses. El termini de prescripció comença a comptar el dia en que s’han comès.

Lleus

Faltes greus

 • Reincidir en les faltes lleus.

 • Mantenir una actitud antiesportiva o desconsiderada (ofendre verbalment) i envers l’equip contrari, àrbitre, companys/es, cos tècnic o públic.

 • Tenir conductes que atemptin de manera greu a la disciplina respecte a les autoritats esportives o a les normes que regulen l’esport de l’handbol.

 • No presentar-se en les condicions físiques requerides als entrenaments o partits.

 • Ús indegut, o deteriorar intencionadament de forma greu materials o instal·lacions.

 • Actes d’indisciplina o altres accions greus que deteriorin la imatge del nostre Club.

S’entén per reincidència quan es comet una infracció del mateix tipus i qualificació, que va motivar una sanció anterior, en el curs de la mateixa temporada.

L’abús d’autoritat per part del Director/a Tècnic/a, entrenadors/es, delegats/des o d’algun membre de la Junta Directiva serà considerat com a falta molt greu.

Es considerarà atenuant el penediment espontani.

Les infraccions greus prescriuen a l'any d’haver estat comeses. El termini de prescripció comença a comptar el dia en que s’han comès.

Greus

Faltes molt greus

 • Reincidir en qualsevol de les faltes greus.

 • Els abusos d’autoritat i usurpació d’atribucions. L’abús d’autoritat per part del Director/a Tècnic/a, entrenadors i entrenadores, delegades i delegats o d’algun membre de la Junta Directiva serà considerat com a falta molt greu.

 • Agredir, fer intents d’agressió, insultar, amenaçar o fer actes vexatoris a qualsevol persona, sigui del Club o no.

 • El robatori o furt comesos a qualsevol persona.

 • Consumir substàncies il·legals.

 • Actes d’indisciplina o altres accions molt greus que deteriorin la imatge del nostre Club.

S’entén per reincidència quan es comet una infracció del mateix tipus i qualificació, que va motivar una sanció anterior, en el curs de la mateixa temporada.

Es considerarà atenuant el penediment espontani. 
Les infraccions molt greus prescriuen al cap de tres anys d’haver estat comeses. El termini de prescripció comença a comptar el dia en què s’han comès.

Molt greus

Procediment sancionador
Per raó de les infraccions tipificades, la Junta Directiva decidirà en cada moment si és necessari penalitzar amb alguna de les següents sancions:
Per les
infraccions lleus

 • Amonestació privada.

Per les infraccions greus

 • Amonestació privada. 

 • Suspensió o inhabilitació temporal, en cas de no poder ser complert en una mateixa temporada, s’acumularan a la següent.

 • Privació temporal dels drets com a jugador/a o entrenador/a.

Per les infraccions molt greus

 • Suspensió o inhabilitació temporal, en cas de no poder ser complert en una mateixa temporada, s’acumularan a la següent.

 • Expulsió del Club.

Proc. Sancionador
bottom of page